Gyepek használata

Útmutató a gyepterületek és biológiai sokféleségük megőrzését segítő hasznosításához

Álom-zug fáslegelő
Álom-zug fáslegelő

Az ember nagyléptékű tájátalakító tevékenységének folyamatában még meglévő, jelenleg gyepnövényekkel benőtt területek jelentik a védett fajok jelentős részének élőhelyét és ezzel a hazai természetvédelem egyik alapját. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság működési területén a jó termőképességű talajok folyamatos szántóföldi művelésbe vonásával a füves területek, jellemző növényfajaiktól, típusaiktól függetlenül kulcsszerepet töltenek be.

A fentiek okán a gyepterületek fennmaradása és védelme érdekében, külföldi és hazai szabályrendszerek és jogszabályok kerültek kialakításra, melyek a legszükségesebb korlátozásokat, előírásokat tartalmazzák.

A hazai jogszabályok:
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (továbbiakban: Tvt)
275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről (továbbiakban: Natura2000 rend.)
269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a Natura 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól (továbbiakban: Natura2000 gyeph. rend.)

A jogszabályok helyes alkalmazáshoz elengedhetetlen ismerni, hogy a tervezett tevékenységgel érintett gyepterület országos jelentőségű védett természeti terület vagy Natura 2000 terület része-e, vagy mindkettő. Ezen információk megtalálhatóak az ingatlan tulajdoni lapján, az „I.RÉSZ”-ben a jogi jellegek felsorolásában.

Továbbá segítséget adhat a http://www.termeszetvedelem.hu/hrsz-kereso, ami a Védett Természeti Területek Törzskönyvében nyilvántartott országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek, valamint a helyi jelentőségű védett természeti területek törzskönyvi adataihoz kapcsolódó, azok mellékleteként nyilvántartott földrészletek listáját tartalmazza.

Ezeken túl, tájékoztató jelleggel ez a térkép is segítségükre lehet, ahol már a Natura 2000 területek is láthatóak: http://web.okir.hu/hu/tart/index/234/Interaktiv_termeszetvedelmi_terkep

A fent felsorolt jogszabályok összefoglalják a gyepek megőrzése szempontjából legfontosabb nem végezhető és engedélyköteles tevékenységeket, valamint használati kötelezettségeket. Engedélyköteles tevékenységek esetében kérjük, forduljanak a  természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet szerint illetékes természetvédelmi hatósághoz.

A gyepek védelmére jogszabályokban rögzített irányelvek

Nem végezhető tevékenység

 • a gyepterület túllegeltetése. (Natura2000 gyeph. rend.)
 • a gazdálkodási tevékenység során a gyepfelszín maradandó károsítása, vízzel telített talajon minden nemű gép munkavégzés. (Natura2000 gyeph. rend.)
 • a belvíz gyepterületről történő elvezetése és a gyepterület öntözése. (Natura2000 gyeph. rend.)
 • napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés. (Natura2000 gyeph. rend.)
 • a vegyszerhasználat, kivéve az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedésének és terjedésének megakadályozása érdekében végzett speciális növényvédőszer-kijuttatás. (Inváziós és termőhely-idegen növényfajok: (Natura2000 gyeph. rend.)
 • a trágya kiszórása, tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat. (Natura2000 gyeph. rend.)
 • a gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl. (Natura2000 gyeph. rend.)

Engedélyköteles tevékenység

 • a gyep és nádas művelési ág megváltoztatása. (Tvt)
 • a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetése (Tvt), irtása (Natura2000 gyeph. rend.)
 • a kutatás, gyűjtés, kísérlet végzése. (Tvt)
 • a gyep feltörése, felülvetése, faültetvénnyé alakítása (Natura2000 rend.), téli legeltetése (október 31. és április 23. között), (Natura2000 gyeph. rend.) felújítása, legeltetése, kaszálása (Tvt).
 • a terület helyreállítása. (Tvt, Natura2000 rend.)
 • az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá nem tartozó fa, facsoport, fasor, fás legelőn lévő fa kivágása, telepítése. (Tvt, Natura2000 rend.)
 • a közösségi és tömegsportesemények rendezése, a sportverseny, a technikai jellegű sporttevékenység folytatása. (Tvt, Natura2000 rend.)
 • a járművel történő közlekedés, az arra kijelölt mezőgazdasági és erdészeti használatú utak, az engedélyezett tevékenységek végzéséhez szükséges munkagépek, valamint a feladatukat ellátó – külön jogszabályokban erre feljogosított – személyek járművei kivételével. (Tvt)

Általános és javasolt irányelvek a természetkímélő gyephasználathoz

A gyepterületek hasznosítása során fontos, hogy mindennemű tevékenységet a gyepterület károsítása nélkül, élővilágának lehetőleg legkisebb zavarásával, körültekintően végezzenek. Mindannyiunk érdekében indokolt a hulladékmentes munkavégzés.

A gyepterületek tulajdonságaiktól függően, fennmaradásukhoz és szerepük betöltéséhez különböző kezelést igényelnek; legeltetéssel, illetve kaszálással kell hasznosítani őket (Natura2000 gyeph. rend.).

A gyommentességet bármelyik hasznosítási mód esetén indokolt lehet tisztító szárzúzással biztosítani, különös tekintettel az inváziós és termőhely-idegen növényfajokra (Natura2000 gyeph. rend.). Vannak olyan fajok viszont, melyek nem gyomok, hanem védett növények (például:  sziki kocsord (Peucedanum officinale), kisfészkű aszat (Cirsium branchycephalum)).

sziki kocsord
Sziki kocsord
Kkisfészkű aszat
Kisfészkű aszat

 

 

Védett, illetve fokozottan védett földön fészkelő madarak fészkének, fiókáinak megtalálása esetén kérjük a munka felfüggesztését és az illetékes nemzeti park igazgatóság (kmnpi kapcsolattartás link) haladéktalan értesítését. A sikeres fészkelés vagy fiókamentés érdekében kérjük, hogy a további munkavégzést az igazgatóság munkatársának iránymutatása alapján folytassák. A helyszínen történő madárhatározáshoz segítséget nyújthat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ezen a linken is elérhető ingyenes applikációja: https://www.mme.hu/madarhatarozo-mobiltelefonos-alkalmazas-0

Legeltetés esetén

Állatfaj - Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly legeltethető. (Natura2000 gyeph. rend.)

Időtartam megválasztása - A legeltetés időszaka (kezdete, tartama, vége) „a jó gazda gondossága” szemlélet megvalósítása során tekintettel van a gyep talajának víztelítettségére, a gyep típusára, a gyep megújuló képességére és elkerüli a túllegeltetést, gyepkárosítást.

Módja - Villanypásztor kialakításánál kedvező, ha az könnyen elbontható, mobilizálható kialakítású, és tartós használaton kívül az eszközök begyűjtésre kerülnek. Nagytestű védett fajok számára előnyös a minél nagyobb kiterjedésű egybefüggő területek lekerítése. A szögesdrót használata állatvédelmi szempontból sem szerencsés. Pásztoroló legeltetésnél a munkát segítő ebek kerülik élővilág zavarását és károsítását.

Gépi munkavégzés esetén (kaszálás, szárzúzás)

Időpont megválasztása - Sok földön fészkelő faj számára a szaporodás eredményességét jelenti a legalább június 15. utánra, lehetőleg minél későbbre kitolt kaszálási/szárzúzási tevékenység.

Tevékenység bejelentése - A kaszálás tervezett kezdési időpontját és a kaszálás pontos helyét (kaszálás bejelentő tájékoztató link), a tevékenység megkezdése előtt a földhasználónak legalább öt munkanappal írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak. (Natura2000 gyeph. rend.)

Munkagép - A dobos kaszával szemben a korongos kasza munkagépek természetvédelmi szempontból előnyösebbek, valamint az élővilág menekülési esélyét a legfeljebb 3 m szélességű munkagép növeli. A gyep fennmaradása szempontjából is fontos a helyesen beállított tarlómagasság. (Pro Vértes Közalapítvány: A természetkímélő gyepgazdálkodás kiadványa)

Fontos a lassú haladási sebesség (legfeljebb 4-5 km/h), és elengedhetetlen a fokozott figyelem a munkavégzés során. (Pro Vértes Közalapítvány: A természetkímélő gyepgazdálkodás kiadványa)

Hogyan - Madárbarát kaszálás - A gépi munkavégzést a kezelendő terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől, az ott élő állatok zárványterületre szorítása nélkül kell elvégezni. (Natura2000 gyeph. rend.)

Helytelen és helyes kaszálási útvonalak

A munkavégzés során hatékony vadriasztó lánc használata kötelező. (Natura2000 gyeph. rend.)

Vadriasztó lánc
Vadriasztó lánc

A kaszálógép mellé vagy elé szerelhető olyan hatékony vadriasztó eszköz, amely alkalmas arra, hogy a kaszálás során a magas növényzetben megbúvó állatokat elriassza, menekülésre késztesse. Az elkészítésnél, kialakításnál fontos, hogy a láncok legfeljebb 20 cm, de inkább kisebb távolságra legyenek egymástól és leérjenek a földig. A kialakítás fontossága abban rejlik, hogy a láncok felriasszák, megérintsék a kultúrában megbúvó, lapuló élőlényeket, és lerázzák a növényeken kapaszkodó élőlényeket.

A gyepen fellelhető veszélyeztetett egyedek
A gyepen fellelhető veszélyeztetett egyedek
A gyepen fellelhető veszélyeztetett egyedek
A gyepen fellelhető veszélyeztetett egyedek

Kíméleti (fennhagyandó) terület - A terület legalább 5, legfeljebb 15%-át – beleértve a természetvédelmi érdekből hatósági határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett földterületeket is – kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni. Amennyiben a teljes terület inváziós és termőhely-idegen növényfajokkal a fertőzött és ezért a földhasználó nem tudja betartani a fennhagyandó 5%-os határértéket, úgy ezt a kaszálás időpontjáról szóló előzetes bejelentésével egy időben jeleznie kell. (Natura2000 gyeph. rend.)

A hatékony búvósáv kialakításának megkezdésnél nem szükséges körbekaszálni a területet. Táblánként legalább 6 méter szélességű kaszálatlan terület/területeket javasolt kialakítani, mely kaszálatlanságában kapcsolódjon a táblát szegélyező mezsgyékhez, fasorokhoz, árokpartokhoz. Természetvédelmi szempontból a kaszálatlan területrészek következő kaszálásig (akár a következő gazdálkodási évig) való fennhagyása a kedvező. (Pro Vértes Közalapítvány: A természetkímélő gyepgazdálkodás kiadványa)

A gyepterületek, és velük a biológiai sokféleség megőrzése közös ügyünk és közös feladatunk, bízunk benne, hogy a fenti útmutató segítségül szolgál Önöknek a mindennapi gyephasználati gyakorlathoz.