Adatkezelési tájékoztató

A KÖRÖS-MAROS NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG HONLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a hírlevélre feliratkozók által megadott, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza.

A jelen adatkezelési tájékoztató az önkéntes hozzájárulással megadott, hírlevél kiküldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

A személyes adatok kezelését a hatályos jogi szabályozás alapján végezzük.
Az Igazgatóság csak az egyedi adatkezelések körében meghatározott személyes adatokat kezel.
A megadott, személyes adatok biztonságát minden szükséges technikai és szervezési intézkedéssel megvédi.
Különösen nagy figyelmet fordít a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítására.
A személyes adatok valódiságáért és pontosságért az önkéntesen történt megadás után az Adatkezelő felel.
Azokat a kifejezéseket, amit ebben a tájékoztatóban használunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint értelmezzük.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Az adatkezelő megnevezése: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Adatkezelő)
Az Adatkezelő címe: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
Postacím: 5541 Szarvas, Pf.: 72.
Telefon: +36-66-313-855
Fax:+36- 66-311-658
Mobil: +36-30-3032-589
E-mail: kmnp@kmnp.hu
Honlap: www.kmnp.hu

Adatvédelmi tisztviselő: Nándori Lilla

Postacím: 5541 Szarvas, Pf.: 72.
Mobil: +36-70-6425-475
E-mail: lilla.nandori@kmnp.hu

Az Igazgatóság honlapján statisztikai célú cookie-k működnek:

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a weboldallal.

Az Adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) a)).

II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:

A felhasználói önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon):
- a felhasználó neve - aki az üzenetet írja – cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
- e-mail címe – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, hírlevél küldése

III. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

Adatkezeléssel érintettek köre: hírlevélre feliratkozók

Az adatkezelésre az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet - GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bejelölésével.

Az adatkezelés célja a hírlevél Ön által megadott e-mail címére történő elküldésének biztosítása. Adatkezelő az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja.

Adatkezelő a megadott személyes adatokat az előző bekezdésben foglaltaktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás

IV. AZ ADATKEZLÉS IDŐTARTAMA

Hírlevél esetén a személyes adatok kezelése a hírlevélről történő leiratkozásig tart.

Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.

V. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:

Nem történik adattovábbítás.

VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:

Az Adatkezelő biztosítja, hogy az Érintettek a GDPR rendeletben meghatározott jogaikat gyakorolni tudják. Ezen jogok gyakorlására irányuló kérelmet az Adatkezelő nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Az Érintettnek ezért, kérelme teljesítéséhez, szükséges magát azonosítani.

Az Adatkezelő a kérelmet késedelem nélkül, de maximum a beérkezéstől számított 1 hónapon belül köteles teljesíteni, illetve tájékoztatni az Érintettet a teljesítés esetleges akadályairól, vagy késedelméről. Ebben az
esetben a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható, azzal, hogy a meghosszabbításról és annak okáról az Érintett 1 hónapon belül értesül.

Az Érintett kérelmét az Adatkezelő olyan formában válaszolja meg, ahogyan az érkezett. Az Érintettnek lehetősége van elektronikusan is benyújtani a kérelmét, amely esetben a választ is elektronikusan kapja meg, kivéve, ha kifejezetten másként rendelkezik.

Az Érintetti jogok biztosítása érdekében ezen tájékoztatóban szereplő jogok díjmentesen gyakorolhatók, az Adatkezelő ezért díjat nem számít fel, kivéve, ha a kérelem egyértelműen alaptalan vagy különösen annak ismétlődő jellege miatt eltúlzó.

Ha és amennyiben a kért intézkedés, tájékoztatás eltúlzó vagy nyilvánvalóan alaptalan az Adatkezelő ésszerű összeget számíthat fel a teljesítésért (különös tekintettel az eltúlzó kérelmek megnövekedett adminisztratív költségeinek fedezése végett), vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
Ilyen esetben az Adatkezelő indokolási kötelezettséggel tartozik az Érintett felé.

A jogszabályok rendelkezései alapján az Érintettek az alábbi jogaikat gyakorolhatják:

a.) Az adatkezelés teljes tartama alatt az Érintett jogosult a megadott elérhetőségeken tájékoztatást és hozzáférést kérni az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról, valamint az adatkezelés jellemzőiről, különösen:
- az Adatkezelő és kapcsolattartójának kilétéről, elérhetőségeiről, amennyiben adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz az Adatkezelő, annak elérhetőségeiről,
- az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról,
- az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, amennyiben adatfeldolgozó igénybevételére kerül sor,
- az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, amennyiben adattovábbításra kerül sor,
- az esetlegesen bekövetkezett adatvédelmi incidensről.
b.) Az Érintett jogosult kérelmezni személyes adatainak helyesbítését, változtatását. Amennyiben a megrendelő adatai megváltoztak, vagy nem pontosak, akkor kérelmére - a személyes adatok kezelésének ideje alatt - bármikor módosítja azokat az Adatkezelő. Ezt az igényét a megadott elérhetőségeinken keresztül kérheti.
c.) Az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az Érintett bármikor visszavonhatja hozzájárulását és kérheti, hogy adatait törölje az Adatkezelő, amennyiben az adatkezelésnek nincs további jogalapja.
Az Érintett személyes adatai abban az esetben is törlésre kerülnek, ha az adatok kezelése jogellenes, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt; illetve a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság azt jogerősen elrendelte.
d.) Az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha ezt kéri az Érintett.
Az Érintett a következő esetekben kérheti az adatai korlátozását
- amennyiben vitatja adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
- amennyiben az adatkezelés jogellenes és az Érintett ellenzi adatainak törlését és ehelyett kéri azok korlátozását,
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítésének vagy védelméhez,
- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
e.) az Érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha adatainak kezelését az Adatkezelő saját vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges jogalapból kezeli. Ebben az esetben a személyes adatot nem kezelheti tovább az Adatkezelő, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
f.) Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik, vagyis az Érintettek adatait gépi nyilvántartással kezelik, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Továbbá ezeket egy másik Adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná. (Az Érintett adathordozhatósághoz való joga)

VII. AZ ÉRINTETT JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI:

Kérjük a tisztelt Felhasználókat, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést saját hatáskörben orvosolhassuk.

A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, vagy az illetékes törvényszékhez (http://bíróság.hu/torvenyszekek) fordulhat.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége,
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. +36 (1) 391-1400
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

IX. RÉSZLETES ADATKEZELÉSI RENDELKEZÉSEK

EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
A hírlevélre való feliratkozás az Adatkezelő által küldött reklámok küldéséhez való hozzájárulást is jelent. A hozzájárulás indoklás nélkül visszavonható: a kmnp@kmnp.hu címen