Belső visszaélés-bejelentési rendszer

A belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetője

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a belső visszaélés-bejelentések fogadására és intézésére belső visszaélés-bejelentési rendszert hozott létre.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert pártatlan személy működteti.

A bejelentés megtételére jogosultak köre

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információról bejelentést tehet

a) a foglalkoztató által foglalkoztatott,

b) az a foglalkoztatott, akinek a foglalkoztatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonya megszűnt,

c) a foglalkoztatóval foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött.

d) az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, ha a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolatban áll,

e) a foglalkoztatóval szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárást megkezdett, szerződéses kapcsolatban álló vagy szerződéses kapcsolatban állt vállalkozó, alvállalkozó, beszállító, illetve megbízott felügyelete és irányítása alatt álló személy,

f) a foglalkoztatónál tevékenységet végző gyakornok és önkéntes,

g) a foglalkoztatóval az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonyt vagy szerződéses kapcsolatot létesíteni kívánó olyan személy, aki esetében e jogviszony vagy szerződéses kapcsolat létesítésére vonatkozó eljárás megkezdődött, és

h) az a személy, akinek az a), b) vagy d) pont szerinti jogviszonya vagy szerződéses kapcsolata a foglalkoztatóval megszűnt.

Bejelentés módja

A belső visszaélés-bejelentéseket vagy írásban, egy kizárólag erre a célra létrehozott e-mail címre való megküldéssel, vagy szóban lehet megtenni, amely szóbeli bejelentésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A beérkező e-mailekhez kizárólag az arra kijelölt személy rendelkezik hozzáféréssel. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a bejelentő hozzájárulását igénylő, rögzített telefonvonalat vagy hangüzenetküldő rendszert nem használ.

Eljárási határidő

A belső visszaélés-bejelentési rendszer működtetője a bejelentésben foglaltakat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, de legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított harminc napon belül kivizsgálja.

A bejelentés kivizsgálása mellőzhető

a) a bejelentést azonosíthatatlan bejelentő tette meg,

b) a bejelentést nem a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény 20. § (2) és (3) bekezdése szerint erre jogosult személy tette meg,

c) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú bejelentés, illetve

d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

Tájékoztatás a bejelentés eredményéről

A működtető a bejelentés kivizsgálásáról vagy annak mellőzéséről és a mellőzés indokáról, a bejelentés kivizsgálásának az eredményéről, a megtett vagy tervezett intézkedésekről a bejelentőt írásban tájékoztatja.

Elérhetőségek

Helyszín: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága (5540 Szarvas, Anna-liget 1.)

E-mail cím: visszaelesbejelentes@kmnp.hu

Telefonszám: 06/70-642-5475