6. Állomás: Ponty

6. Állomás: Ponty (A holtág halai, kétéltűi, hüllői)

balin (Aspius aspius) Egyetlen, kimondottan ragadozó életmódot folytató pontyfélénk. Nem védett, de a térségben ritkuló, európai veszélyeztetettségű, a Berni Egyezmény (III. függelék) hatálya alá tartozó faj. A holtágban gyakori.

halványfoltú küllő (Gobio albipinnatus) Az Alsó-Tiszavidék vízrendszerében sokfelé megtalálható, jellemzően a nagy folyók víztereiben. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. A holtágban ritka előfordulású.

szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus) Faunaterületünkön nem számít ritkának, ahol a szaporodásához szükséges kagylófajok jelen vannak, ott többnyire a faj is megtalálható. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 5 000,-ft A holtág kagyló állománya gazdag, így a faj jelentős állománya található a területen.

réti csík (Misgurnus fossilis) Élőhelye az árterek, mocsarak, lápok iszapos fenekű helyei, de megtalálható a folyóvizek lassú folyású, iszapos szakaszain is. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. Stabil állománya található a holtágban.

vágócsík (Cobitis taenia) Egymástól nagyon különböző környezetben is képes megélni. Nagyobb és kisebb folyóinkban, patakjainkban és állóvizeinkben egyaránt előfordul, az iszapos medrű vizekben gyakori. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft.

A holtágban szórványos előfordulású, széles durbincs (Gymnocephalus baloni) A márna- és dévérzóna áramláskedvelő hala. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 5 000,-ft. A Hármas-Körös vízterében gyakoribb, de szórványosan jelen van a holtágban is, főként a szivornyához közeli friss vizen.

selymes durbincs (Gymnophalus schraetzer) Elsősorban a közepes méretű és a nagyobb folyók áramláskedvelő hala. A Berni Egyezmény (III. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 50 000,-ft. A Hármas-Körös vízterében gyakoribb, de a holtág szivornyához közeli, áramlóbb vízű szakaszán szórványosan előfordul.

Kétéltűek

Ez az állatcsoport az elmúlt évtizedekben más gerinces osztályoknál fokozottabb mértékben tünik el a mérsékelt égövi és trópusi ökoszisztémákból. A kétéltűek osztályának neve is jelzi szaporodásbiológiai sajátosságukat, miszerint néhány faj kivételével peterakásuk és lárváik nevelkedése vizi környezetben történik. Másik csoportjellemzőjük, hogy vékony pórusokban gazdag bőrük miatt, érzékenyek a vízszennyeződésekre (kiemelten az olajszennyeződésre). Hazánkban a kétéltűek osztálynak minden faja védett.

tarajos gőte (Triturus cristatus) Nagy európai areával rendelkező faj. Szaporodásához kisebb vízterekre van szüksége. Ezeket tavasszal foglalja el. Vízben és szárazon egyaránt mozog. Utóbbi esetben éjszakai életmódot folytat. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 50 000,-ft. A holtágban a szaporodási időszakban kívül is elő fordul a mocsári növényzettel benőtt partszegélyi sekély vízterekben.

pettyes gőte (Triturus vulgaris) Hatalmas areájában, számos alfaja alakult ki. Főként alföldi területek lakója. Életmódja nagyban hasonlít a másik gőte fajéhoz. A Berni Egyezmény (III. függelék) hatálya alá tartozó faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. Szórványos előfordulású a mocsári növényzettel benőtt partszegélyi sekély vízterekben.

vöröshasú unka (Bombina bombina)
Magyarországon a síkvidéki, sekély vizek elterjedt faja. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. A holtág mocsári növényzettel benőtt partszegélyi sekély víztereiben gyakori.

leveli béka (Hyla arborea) Elterjedése nagyjából az európai lombos erdők övére esik. Erősen kötődik a vízhez közeli, kiegyenlített és magas páratartalmú, dús növényzetű élőhelyekhez. Egyetlen hazai, fán élő kétéltűnk. A magyarországi árterek jó cserjeszintű ligeterdeiben gyakori. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. A holtág mentén is a ligetes-bokros területeken él, de előfordul nádasokban is.

kecskebéka-fajcsoport (Rana esculenta complex) Nagy elterjedésű területtel rendelkezik, de jelenlegi európai areája nehezen meghatározható, mivel hibridizálhat két közeli rokon Rana fajjal (Rana ridibunda, Rana lessonae). Európa nagy részén előforduló, vízhez kötött életmódú faj. Általánosan elterjedt az állóvizek gyorsan melegedő, növényesedett partszegélyei víztereiben. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (III., V. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű fajok. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. A holtágban a leggyakoribb kétéltű.

erdei béka (Rana dalmatina) Magyarországon gyakorinak mondható faj. A számára alkalmas élőhelyeken jelen van. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (IV. melléklet) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj. Természetvédelmi értéke: 10 000,-ft. A holtág mentén található ligetes élőhelyeken (Anna-liget, Erzsébet-liget, Arborétum) szórványos előfordulású.

barna varangy (Bufo bufo) Széles ökospektrumú kétéltű. Megtalálható lakott területeken is. Berni Egyezmény és az EU. Habitat Diractive hatálya alá tartozó faj. Eszmei értéke: 10 000,-ft. A holtág mentén főként ligeterdő foltokból került elő.

barna ásóbéka (Pelobates fuscus) Közép- és Kelet-Európában elterjedt faj. A száraz és homokos talajú élőhelyeket kedveli. Rejtett életmódja miatt ritkán kerül szem elé. A holtág mentén az árvízvédel töltések száaz oldalain él ksebb állománya. Berni Egyezmény és az EU. Habitat Diractive hatálya alá tartozó faj. Eszmei értéke: 10 000,-ft Hüllők Magyarországon a kétéltűekhez hasonlóan minden hüllő faj védett.

 mocsári teknős (Emys orbicularis) Nagy areájú faj. Iszapos fenekű vízi növényzettel benőtt állóvizek a tipikus élőhelyei, de kedveli a ligetes erdőkkel szegélyezett csendes vizeket is. A Berni Egyezmény (II. függelék) és az EU. Habitat Directive (II., IV. mellék. Természetvédelmi értéke: 50 000,-ft. A holtág nádas-mocsaras, sekély, partmenti viztereiben, főként ott gyakori, ahol bedőlt fák is találhatók let) hatálya alá tartozó közösségi jelentőségű faj.

vízisikló (Natix natrix) A legnagyobb areajú kígyónk. A leghidegebb területek kivételével mindenhol megtalálható Európában. Elsősorban síkvidéki, vízhez kötődő életmódú, de néha szárazabb élőhelyeken is előfordul. Kizárólag nappal aktív. Fő táplálékát a Rana fajok jelentik. Berni Egyezmény (III. függelék) hatálya alá tartozó faj. Természetvédelmi értéke: 25 000,-ft. A holtágban és parti sávjának üde élőhelyein gyakori.

fürge gyík (Lacerta agilis) Nagy elterjedésű faj. Magyarországon a leggyakoribb gyík. Sok féle biotópban előfordul, de a napos, gyorsan melegedő, száraz, ritkás növényzetű élőhelyeket prefereálja. A Berni Egyezmény és az EU. Habitat Diractive hatálya alá tartozó faj. Természetvédelmi értéke: 25 000,-ft. A holtág mentén a másodrendő védtöltések száraz oldalain, mezsgyéin igen gyakori.